4 důležité životní hodnoty, které bychom měli předat svým dětem

Je velmi důležité, aby děti chápaly, že v životě nic není zadarmo, že člověk nic nezíská bez úsilí a že nejlepší způsob jak být šťastný, je naučit se vážit si úplně obyčejných věcí.

Výchova je jedním z nejdůležitějších úkolů, které člověk ve svém životě plní. Pokud jste maminka, otec, babička nebo učitel, mělo by vám být jasné, jaký význam má klást si otázku co vkládáte do dorůstajícího pokolení. V našem článku vám nabízíme malé zamyšlení nad tím, které životní hodnoty mají pro člověka ten největší význam.

4 hlavní životní hodnoty, které můžeme předat svým dětem.

1. Empatie

Co může být důležitější než schopnost představit si sebe sama na místě jiného člověka? Je to zároveň ten nejlepší způsob, jak se vyznat sám v sobě a naučit se rozumět jiným. Schopnost empatie pomáhá člověku žít v atmosféře úcty, štěstí a harmonie.

Poznání, které věci mohou jiným ublížit nebo způsobit škodu, pochopení, že některé věci nemáme dělat, abychom neublížili lidem kolem sebe, patří bezpochyby k těm nejdůležitějším životním hodnotám.

Schopnost empatie nám umožňuje získat skutečné přátele, vážit si svého životního partnera a být s ním nebo s ní šťastní.

Když si dokážeme představit, že také jiní lidé pociťují někdy strach, štěstí, hněv, rozrušení nebo stud, pomáhá nám to lépe s nimi vycházet. A vědomí, že také jiní trpí když jsou vystaveni urážkám nebo křivdě stejně jako my, nás vede k větší zodpovědnosti vůči lidem kolem sebe. To je jedna z elementárních životních hodnot, které je nezbytné předat svým dětem. Velkou roli tu hraje vlastní příklad. Empatie není to, co víme, ale to, co cítíme. Její projevy v našem chování dítě citlivě vnímá.

2. Skromnost

V dnešní době posedlé honbou za úspěchem a konzumem se skromnost nenosí. Kdo nemá ostré lokty, je pokládán málem za postiženého. A přece je velmi důležité, aby děti věděly, že to, co mají, není samozřejmost a cítily za to vděčnost. Aby se nevytahovaly před ostatními tím, co mají anebo nějakou svojí schopností či vlastností. Aby se uměly rozdělit, aby uměly nabídnout jinému svoji hračku nebo pomoc. Aby věděly, že jim stačí mít málo, že nemusejí mít všechno. Skromnost lidem pomáhá ke štěstí a radosti, protože díky jí se učí vážit si prostých věcí, takových, které jsou v životě doopravdy podstatné.

Pokorný vztah k životu dítěti umožňuje poznat lépe sebe sama, zformovat si realističtější pohled na lidi a věci kolem sebe. Není tedy dobré zasypávat dítě dárky a plnit každé jeho přání. Dítě se musí naučit odpírat si to, po čem touží a chápat, že ne všechno je možné tehdy a tak, jak by si to člověk přál. Že docela skromné a dokonce nemateriální věci jsou často právě ty nejdůležitější. Ani v dnešní době není skromnost žádná hanba, ale významná životní hodnota. Rodiče na ni však bohužel často zapomínají. Možná je nejvyšší čas si ji připomenout.

3. Zodpovědnost

Schopnost přijmout povinnost, závazek, to je životní hodnota, jejíž představu je dětem třeba vštěpovat postupně podle jejich věku. Začínat je s tím třeba už od nejútlejších let. Každý den se děti učí být zralejší a zodpovědnější vůči svým školním povinnostem, domácím úkolům, kamarádům i rodině. To všechno jim pomáhá otevírat nové obzory.

Učí se tak tomu, že existují důležité věci, za které je třeba bojovat a usilovat, a pro které je třeba na sobě pracovat. Dospělí musejí svým dětem vysvětlit, jak důležité je snažit se, vyvíjet úsilí a nevzdávat se. Sem patří i důležitost daného slova jako závazku, který je třeba dodržet.
[sklik_adv]
4. Důležitost sebeúcty

Sebeúcta je velmi důležitá, životně nezbytná hodnota. Je důležité ji dětem vštěpovat od narození. Podporujte své děti, chvalte je a pomáhejte jim v tom, co dělají dobře a raďte jim s věcmi, které jim zatím tak dobře nejdou. Povzbuzujte je, dávejte jim najevo, že jsou pro vás něčím zvláštním, dávejte jim co nejčastěji najevo svoji lásku. Vyslechněte jejich názor, zajímejte se o to, co si myslí a mluvte o tom s nimi.

Pomáhejte jim k tomu, aby se odhodlávaly jednat na základě víry ve vlastní síly. Aby jasně věděly, že mýlit se není špatné, chyba není žádná hanba a když vynaloží dost úsilí, dosáhnou toho, co chtějí.

Člověk s vysokou sebeúctou je silnou osobností. Nikdo mu nemůže trvale ublížit. Žije tak, aby se každý den mohl cítit šťastný. Život za to stojí. Vychovávejte své děti tak, aby podle této pravdy mohly žít.

Nezapomínejte, že aby si děti mohly tyto životní hodnoty osvojit, musíte je o nich nejenom slovy učit, ale také jim svým vlastním chováním jít příkladem – jenom tak lze člověka vychovávat. Měli bychom se tedy snažit každý den být důslednými a zodpovědnými lidmi a každý den dávat najevo lásku těm, které připravujeme pro život.

A/N/A

=========
Výchova k vděčnosti. Jak děti naučit uvědomovat si hodnotu toho, co mají.
Mateřská úzkost a hněv zbavují děti síly

Facebook Adaline.cz